Raporty o zrównoważonym rozwoju

 • Najważniejsze kwestie roku 2016

  Sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju za rok 2016 jest naszym raportem dla ONZ informującym o postępach oraz wysiłkach w tym obszarze. 

  Program zrównoważonego rozwoju
  Kontynuujemy nasz program zrównoważonego rozwoju w zdefiniowanych przez nas obszarach tematycznych: Energia i Klimat; Zgodność Produktów i Przejrzystość; Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo; Etyczne postępowania i prawa człowieka. W 2016 roku podjęliśmy znaczne postępy we wszystkich czterech obszarach.

  Zużycie energii i emisja CO2
  W 2016 r. kontynuowaliśmy realizację projektów energooszczędnych w 27 największych fabrykach na całym świecie, co stanowi 84% całkowitego zużycia energii Danfoss.
  W 2016 r. zużycie energii przez Danfoss wyniosło 569 GWh w porównaniu 587 GWh w roku 2015. Wraz ze wzrostem sprzedaży netto o 3%, energochłonność spadła o 6% do 14,5 MWh/m DKK w 2016 r., w porównaniu z 15,4 MWh/m DKK w 2015 r. 
  W 2015 r. Danfoss wyemitował 233,716 ton CO2 w wyniku zużycia energii elektrycznej i cieplnej w porównaniu do 234,400 ton w roku 2015.

  Zdrowie i bezpieczeństwo
  W 2016 r. odnotowaliśmy w Danfoss 121 wypadków powodujących niezdolność do pracy (LTIF), wynikiem których była co najmniej jednodniowa nieobecność w 2015 r. Jest to spadek w porównaniu z 127 takimi wypadkami w 2015 r. Całkowita częstotliwość wypadków spadła w 2016 r. do 3,3 w porównaniu do 3,4 w 2015 r. LTIF jest liczbą wypadków, które skutkują co najmniej jednodniową nieobecnością w pracy na milion przepracowanych godzin. W 2017 r. nacisk zostanie położony na zmniejszenie LTIF o 10%.

  Etyczne postępowanie
  W 2008 r. Danfoss wydał Podręcznik Etyki, zestaw wskazówek dotyczących etycznego postępowania, skierowany do wszystkich pracowników Danfoss. Podręcznik ma zastosowanie do wszystkich pracowników i spółek w Grupie Danfoss, włączając 1600 nowych osób, które dołączyły do Danfoss w 2015 r. po nabyciu Vacon Plc.
  W 2016 roku Danfoss kontynuował starania w celu zapewnienia wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk biznesowych poprzez aktualizację podręcznika etyki i szkolenia menedżerów. Jedna z aktualizacji dotyczy zagadnienia niewolnictwa i handlu ludźmi w celu dostosowania się do najnowszych przepisów.
  Monitorujemy nasz wpływ na przestrzeganie praw człowieka. Jako członek ONZ Global Compact, jesteśmy zobowiązani do wypełniania wytycznych ONZ w kwestii Praw Człowieka. W 2016 r. opracowane zostały nowe procedury dotyczące Praw Człowieka.

  Zgodność produktu z wymogami
  Danfoss realizuje proces wdrażania obejmującego całą Grupę programu zgodności produktów z wymogami oraz przejrzystości, aby zapewnić podejście zgodne z zasadą „One Company-One Way” („Jedna Firma-Jedna Droga”) do przepisów związanych z produktami, takich jak REACH (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów), RoHS (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji) i WEEE (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

   

   

 • Previous Sustainability Reports

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych