Zachowania etyczne

 • Etyczne postępowanie

  W 2016 r. Danfoss kontynuował starania w celu zapewnienia wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk biznesowych poprzez aktualizację podręcznika etyki i szkolenia menedżerów. Jedna z aktualizacji dotyczy zagadnienia niewolnictwa i handlu ludźmi w celu dostosowania się do najnowszych przepisów.

  Wszyscy nowo zatrudnieni menedżerowie, jak też pozostali pracownicy umysłowi w Indiach i w regionie Azja-Pacyfik są szkoleni za pośrednictwem globalnego systemu e-learning Ethics@work w ramach programu wdrażania. Wszystkie inne osoby zarządzające są szkoleni w zakresie Ethics@work dwa razy do roku. W 2016 r. 1,576 nowych menedżerów i pracowników umysłowych zostało przeszkolonych w zakresie Ethics@work.

  Aby świadomie przestrzegać etycznych zachowań w firmie Danfoss, monitorujemy liczbę zwolnień z powodu nieetycznego zachowania. W 2016 r. w sumie 39 pracowników opuściło Danfoss powodu nieetycznych zachowań, wobec 31 w 2015 i 30 w roku 2014. Liczby te obejmują zarówno zwolnienia i dobrowolne rezygnacje związane z kwestiami etycznymi.

   

 • Zobacz więcej

  Test dotyczący etyki
  Jako uzupełnienie Podręcznika Etyki opracowany został test online, którego zadaniem jest zwiększanie świadomości etycznej naszych pracowników.

  Jest to test wielokrotnego wyboru, dostępny dla wszystkich pracowników, za pośrednictwem intranetu firmy Danfoss. Test ten został przetłumaczony na wszystkie języki używane w korporacji, co umożliwia większości pracowników sprawdzenie swojej wiedzy na temat etyki w ich ojczystym języku.

  Szkolenie z zakresu etyki
  Poza zapoznaniem się z Podręcznikiem Etyki wszyscy kierownicy muszą ukończyć kurs e-learningowy oraz w określonym czasie, pomyślnie rozwiązać test. Kurs e-learningowy oparty został na podręczniku i porusza szeroki zakres tematyczny: np. sposób w jaki działamy, warunki zatrudnienia, konflikty interesów, informacje poufne oraz inne zagadnienia.
  W roku 2012 w szkoleniu z zakresu etyki wzięli udział wszyscy kierownicy. Ich zadaniem było również rozwiązanie testu za pośrednictwem platformy e-learningowej firmy Danfoss. W roku 2013 firma Danfoss kontynuowała szkolenia z zakresu etyki dla wszystkich kierowników. W roku 2015 wszyscy kierownicy z segmentu Danfoss Power Solutions ukończyli szkolenie e-learningowe z zakresu etyki.

  Infolinia Ethics Hotline oraz funkcja składania zapytań AskUs
  Firma Danfoss oferuje możliwość zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem infolinii Ethics Hotline, gdzie pracownicy mogą anonimowo zgłosić swoje podejrzenia dotyczące łamania prawa oraz wewnętrznych wytycznych bez angażowania w to kierownika. W celu zapewnienia profesjonalnego rozpatrywania wszystkich zgłoszeń, firma Danfoss zawarła porozumienie z firmą EthicsPoint, która odbiera tego typu zgłoszenia za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, a następnie przekazuje je Komitetowi ds. Etyki firmy Danfoss w celu rozpatrzenia.

  Firma Danfoss posiada również funkcję składania zapytań AskUs, gdzie pracownicy Grupy mogą poprosić o natychmiastową poradę lub znaleźć odpowiedzi na każde pytanie dotyczące zasad etyki oraz zgodności. Zadaniem AskUs jest minimalizowanie wątpliwości wśród pracowników Grupy, a także zapobieganie przypadkowym niezgodnościom.

  Łamanie praw człowieka
  ONZ zatwierdziła wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób firmy powinny dbać o to, by nie brać udziału w łamaniu praw człowieka. Firmy, m.in. zobowiązane są do wykonywania szczegółowego badania sytuacji firmy w celu zidentyfikowania, zlikwidowania oraz zapobiegania potencjalnemu, negatywnemu wpływowi na prawa człowieka.

  W roku 2014 firma Danfoss przeprowadziła szczegółowe badanie sytuacji firmy we wszystkich swoich obszarach działalności Klimat i Energia, w celu zidentyfikowania wszelkich zagrożeń, które mogłyby zaistnieć w skutek jej działań. Proces szczegółowego badania sytuacji firmy został przeprowadzony w formie obszernych kwestionariuszy dotyczących praw człowieka oraz prawa pracy, rozesłanych do wszystkich spółek w obrębie Grupy.
  Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami, polityka firmy Danfoss dotycząca przeciwdziałania łamaniu praw człowieka i praw pracowniczych spełnia swoje zadanie. W kilku obszarach zidentyfikowano potencjalne nadużycia oraz podjęto działania naprawcze.
  W roku 2014 w Danfoss Power Solutions przeprowadzona została procedura identyfikowania wszelkich potencjalnych zagrożeń związanych z łamaniem praw człowieka.

  Praktyki antykorupcyjne
  Wszyscy pracownicy mający kontakt z partnerami biznesowymi, głównie w kwestiach dotyczących sprzedaży i zamówień, muszą ukończyć program antykorupcyjny, biorąc udział w szkoleniu e-learningowym oraz zdając test. Celem tego programu jest zminimalizowanie ryzyka korupcji w obrębie firmy Danfoss oraz zagwarantowanie, że pozostałe podmioty działające w imieniu firmy Danfoss nie biorą udziału w działaniach korupcyjnych.
  W roku 2013 ponad tysiąc kierowników i innych kluczowych pracowników ukończyła program antykorupcyjny firmy Danfoss.

  Prawo konkurencji
  Ponieważ firma Danfoss jest ważnym graczem na wielu rynkach produktowych a także geograficznych, ważne jest to, aby każdy pracownik w ramach Grupy Danfoss, który ma kontakt z partnerami biznesowymi był świadomy podstawowych zasad dotyczących prawa konkurencji.

  Program ten został stworzony w celu zagwarantowania, że pracownicy firmy Danfoss szanują zasady wolnego rynku i działają zgodnie z prawem konkurencji obowiązującym na całym świecie. Część z czterech tysięcy pracowników, którzy mają kontakt z partnerami biznesowymi lub organizacjami branżowymi, ukończyła obowiązkowy program e-learningowy z zakresu prawa konkurencji

  Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw
  Firma Danfoss regularnie współpracuje z kierownictwem ds. oceny ryzyka oraz ds. dostaw. Od roku 2004 firma Danfoss działa zgodnie z Kodeksem Postępowania Dostawcy firmy Danfoss, który określa wymogi środowiskowe oraz społeczne. Wszyscy dostawcy zobowiązani są do pisemnej deklaracji zgodności z Kodeksem. Firma Danfoss przeprowadza regularne audyty swoich dostawców, aby upewnić się co do przestrzegania wymogów oraz wykryć i zniwelować ewentualne nieprawidłowości.
  Aby zagwarantować, że wszyscy pracownicy firmy Danfoss, którzy mają kontakt z dostawcami, zostali zaznajomieni z Kodeksem Postępowania oraz podziałem obowiązków, Centrum Doskonałości ds. Kodeksu Postępowania firmy Danfoss prowadzi regularne szkolenia dla naszych pracowników pracujących w obszarze zamówień. Szkolenie podzielone jest na wiele modułów, mających zazwyczaj postać kursów e-learningowych.

  W roku 2013, szkolenie ukończyło 99, natomiast na początku roku 2014 ukierunkowaliśmy nasze działania na szkolenie pracowników z obszaru zamówień w Danfoss Power Solutions.

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/sustainability/ethical-behavior/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }